ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Türk Telekomünikasyon A.Ş ve grup şirketleri (Türk Telekomünikasyon A.Ş,  TTNET A.Ş ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş bundan sonra hep birlikte “Türk Telekom” olarak anılacaktır.) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Türk Telekom, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Türk Telekom ile aranızdaki ilişki kapsamında aşağıda yer alan kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, doğum tarihi, ehliyet bilgisi, TCKN, fotoğraf,
 • İletişim Bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası,
 • Sağlık bilgileri: Engelli sağlık kurul raporu (engel grubu, oranı ve rapor süresi),
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, erkek çalışanlar için tecil durumu, İŞKUR kayıt belgesi, Oda/Baro kayıt belgesi.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Başvuru belge ve dokümanlarının değerlendirme öncesi tam/yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması,
 • Adayın niteliklerini, tecrübesini, ilgi alanlarını değerlendirmeye esas hususları inceleyerek açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve/veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • İnsan kaynakları işe başlatma süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. ve ttyatirimciiliskileri.com.tr web sitesinde yer alan diğer tüm  grup şirketleri,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Türk Telekom ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6 ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede adaylık başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Türk Telekom tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:

 

 • İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direk olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen mail adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

Türk Telekomünikasyon A.Ş

Direkt Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

Noter/Posta Kanalı: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

KEP: ttkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttkvkk@turktelekom.com.tr

 

TT Mobil İletişim AŞ

Direkt Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul

KEP: ttmobilkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttmobilkvkk@turktelekom.com.tr

 

TTNET AŞ

Direkt Başvuru: Gayrettepe Mahallesi, Vefa Bayırı Sokak, No:2 Kat:3 Beşiktaş/İstanbul

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mahallesi, Vefa Bayırı Sokak, No:2 Kat:3 Beşiktaş/İstanbul

KEP: ttnetkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttnetkvkk@turktelekom.com.tr