TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ.

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun  Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Türk Telekomünikasyon A.Ş (“Türk Telekom”) tarafından  işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi  hedeflemekteyiz.

Kişisel verileriniz, Türk Telekom tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen çalışanlar, aşağıdaki metni inceleyerek, Türk Telekom tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir. 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup Türk Telekom tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir: 

 • Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, doğum tarihi, ehliyet bilgisi, TCKN, fotoğraf,
 • İletişim Bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, erkek çalışanlar için tecil durumu, İŞKUR kayıt belgesi, Oda/Baro kayıt belgesi.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

 • Başvuru belge ve dokümanlarının değerlendirme öncesi tam/yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması,

 

 • Adayın niteliklerini, tecrübesini, ilgi alanlarını değerlendirmeye esas hususları inceleyerek açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek

 

 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve/veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

 

 • İnsan kaynakları işe başlatma süreçlerinin yürütülmesi,

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

 • Mülkiyeti Türk Telekom’a ait olan ve Türk Telekom tarafından işin yerine getirilmesi amacı ile çalışan adayına zimmetlenen cihazların ve e-posta hesabının denetimi

 

 • İlgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,

 

 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir: 

 • TTNET AŞ., TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ. ve diğer TT grup şirketleri (Net Ekran 3 Televizyon ve Medya Hizmetleri AŞ., Net Ekran 11 Televizyon ve Medya Hizmetleri AŞ., TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ., TT Ventures Proje Geliştirme AŞ., TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ., TT  Finansman AŞ., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ. ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr web  sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri,

 

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

 

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel verileriniz, Türk Telekom ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6’ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede adaylık başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir: 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6 ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir: 

 • Açık rızanızın bulunması,

 

 • Türk Borçlar Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

- İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 • Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Türk Telekom tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:
 • İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direk olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen mail adreslerimize iletebilirsiniz.
 • Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ.

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun  Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş (“TT Mobil”) tarafından  işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi  hedeflemekteyiz.

Kişisel verileriniz, TT Mobil tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen çalışanlar, aşağıdaki metni inceleyerek, TT Mobil tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir. 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup TT Mobil tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir: 

 • Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, doğum tarihi, ehliyet bilgisi, TCKN, fotoğraf, 
 • İletişim Bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası, 
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, erkek çalışanlar için tecil durumu, İŞKUR kayıt belgesi, Oda/Baro kayıt belgesi.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

 • Başvuru belge ve dokümanlarının değerlendirme öncesi tam/yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması,

 

 • Adayın niteliklerini, tecrübesini, ilgi alanlarını değerlendirmeye esas hususları inceleyerek açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek

 

 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve/veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

 

 • İnsan kaynakları işe başlatma süreçlerinin yürütülmesi,

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

 • Mülkiyeti TT Mobil’e ait olan ve TT Mobil tarafından işin yerine getirilmesi amacı ile çalışan adayına zimmetlenen cihazların ve e-posta hesabının denetimi

 

 • İlgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,

 

 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir: 

 • TTNET AŞ., Türk Telekomünikasyon AŞ. ve diğer TT grup şirketleri (Net Ekran 3 Televizyon ve Medya Hizmetleri AŞ., Net Ekran 11 Televizyon ve Medya Hizmetleri AŞ., TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ., TT Ventures Proje Geliştirme AŞ., TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ., TT  Finansman AŞ., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ. ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr web  sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri,

 

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

 

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel verileriniz, TT Mobil ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6 ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede adaylık başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir: 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6 ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir: 

 • Açık rızanızın bulunması,

 

 • Türk Borçlar Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

- İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 • Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre TT Mobil tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:
 • İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direk olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen mail adreslerimize iletebilirsiniz.
 • Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

TTNET AŞ.

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun  Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile TTNET A.Ş (“TTNET”) tarafından  işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi  hedeflemekteyiz.

Kişisel verileriniz, TTNET tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen çalışanlar, aşağıdaki metni inceleyerek, TTNET tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir. 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup TTNET tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir: 

 • Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, doğum tarihi, ehliyet bilgisi, TCKN, fotoğraf, 
 • İletişim Bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası, 
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, erkek çalışanlar için tecil durumu, İŞKUR kayıt belgesi, Oda/Baro kayıt belgesi. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

 • Başvuru belge ve dokümanlarının değerlendirme öncesi tam/yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması,

 

 • Adayın niteliklerini, tecrübesini, ilgi alanlarını değerlendirmeye esas hususları inceleyerek açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek

 

 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve/veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

 

 • İnsan kaynakları işe başlatma süreçlerinin yürütülmesi,

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

 • Mülkiyeti TTNET’e ait olan ve TTNET tarafından işin yerine getirilmesi amacı ile çalışan adayına zimmetlenen cihazların ve e-posta hesabının denetimi

 

 • İlgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,

 

 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişisel verileriniz Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir: 

 • TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ., Türk Telekomünikasyon AŞ. ve diğer TT grup şirketleri (Net Ekran 3 Televizyon ve Medya Hizmetleri AŞ., Net Ekran 11 Televizyon ve Medya Hizmetleri AŞ., TT Ödeme  ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ., TT Ventures Proje Geliştirme AŞ., TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ., TT  Finansman AŞ., Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ. ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr web  sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri,

 

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

 

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel verileriniz, TTNET ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6’ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede adaylık başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir: 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6 ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir: 

 • Açık rızanızın bulunması,

 

 • Türk Borçlar Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

- İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 • Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre TTNET tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:
 • İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direk olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen mail adreslerimize iletebilirsiniz.
 • Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

Türk Telekomünikasyon A.Ş

Noter/Posta Kanalı: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

KEP: ttkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttkvkk@turktelekom.com.tr

 

TT Mobil İletişim AŞ

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul

KEP: ttmobilkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttmobilkvkk@turktelekom.com.tr

 

TTNET AŞ

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mahallesi, Vefa Bayırı Sokak, No:2 Kat:3 Beşiktaş/İstanbul

KEP: ttnetkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttnetkvkk@turktelekom.com.tr